zie : "Standaard pagina"

24. nov, 2020
Zorgbelang voelt mee met Waalwijk e.o.

In Oktober heeft onze Stichting een belangrijke partner in de armen kunnen sluiten. Zorgbelang Brabant is een organisatie die, zoals de naam als zegt, 'Het Belang van goede Zorg' het hoogst in het vaandel heeft staan.
De bijlage laat zien op welke wijze zij publicitair in staat zijn om ons te ondersteunen.

10. sep, 2020

24 augustus 2020

Zorgen Om Zorg in Waalwijk worden duidelijk gedeeld!

Naar aanleiding van de berichtgeving in de “Waalwijker” van 12 augustus jongstleden waarin we de visie van onze stichting aangaande wenselijke zorg in Waalwijk in 2025 hebben beschreven zagen we een opmerkelijke respons op de website. Op de afbeelding is de belangstelling voor de site  in de afgelopen 2 maanden weergegeven en het effect van de publicatie is duidelijk!

Ook werden er vele reacties gegeven op de publicatie. Wij voelen ons dan ook als Stichting gesteund in onze inspanningen om de inhoud van zorg in de gemeente in de toekomst te garanderen. 

Ook ETZ ziet noodzaak van behoud van zorg op locatie Waalwijk.

Inmiddels is duidelijk dat ook binnen het ETZ gewerkt wordt aan het zorgprofiel van de locatie Waalwijk. De Stichting is hierover enthousiast en staat in nauw contact met de organisatie van het ETZ; een overleg staat gepland. Ontwikkelingen zullen worden gepubliceerd op onze website. 

In samenwerking met de Ouderenbonden hebben we een enquete gestart om de mening van de ouderen in Waalwijk e.o. te toetsen. Als Stichting zijn we erg geinteresseerd in de meningvan alle inwoners van Waalwijk en omstreken. Dat is de reden waarom we de komende jaren structureel in gesprek gaan met de verschillende segmenten binnen onze lokale samenleving. Platform Waspik heeft al aangegeven dat zij, in navolging van de Ouderenbonden, de enquete gaan verspreiden onder binnen hun belangengroep. Op die manier wordt ons draagvlak als gesprekspartner voor Gemeente en ETZ-bestuur steeds sterker.

30. jun, 2020

Visie op de Zorg in Waalwijk: wat is nodig anno 2025?

Stichting ZOZW,  Mei 2020

Inleiding:

Binnen de gemeente verandert veel. Er is groei in inwonertal, in gevestigde bedrijven maar ook in aanbod van zorg. Dit laatste is waar de stichting ZOZW zich mee bezig houdt. De stichting wil onpartijdig inventariseren en problemen vaststellen, maar bovenal meedenken en zorgen voor alternatieven en oplossingen van vastgestelde problemen.
In het voorliggend stuk willen we een aanzet doen tot een toekomstgedachte aangaande benodigde zorg in onze gemeente anno 2025, rekening houdende met de veranderingen in de komende jaren.
We zullen hierin de benodigde zorg onderverdelen in acute- en semi-acute zorg, chronische zorg en thuisgebonden zorg.

Veranderingen die van belang kunnen zijn:
De bevolking verandert in samenstelling, het aandeel ouderen neemt toe. Ook in hoe we over zorg denken verandert; welke verwachtingen hebben we over de te leveren zorg? De jonge generaties beoordelen veel vaker niet zo zeer de inhoud van geleverde zorg, maar meer de beleving ervan.
Een steeds groter gedeelte van de bevolking heeft met een chronische aandoening te maken. Obesitas, een groot toenemend probleem, zal niet zozeer een effect hebben op de levensverwachting maar meer op het aantal jaren dat we leven met een handicap. Ook eenzaamheid gaat een grotere rol spelen, ouderen boven de 75 jr hebben in 5%  geen familie; 13% heeft zelden contact met een vreemde. In de ideaal ingerichte zorg in 2025 zal zorg meer menslievend zijn, met herstel van relationele infrastructuren. 
Daarnaast ontstaat ook meer aandacht voor gezondheid en vitaliteit, het bewustzijn dat er ook keuzes te maken zijn. Ook voor preventie kan worden gekozen.
In de zorg zelf neemt de digitalisering toe, door ontwikkelingen in de medische techniek kan men streven naar echte zorg op maat, toenemend ook op afstand. Door digitalisering wordt duidelijk welke kwaliteit van zorg waar wordt geleverd; welk ziekenhuis en welke artsen. Daarnaast neemt de zorgmarkt in grootte toe; een heupoperatie kan ook in België worden uitgevoerd. Nederlanders zoeken in Europa als land het meest hun zorg over de grenzen.
Zorg moet ook duurzaam worden, dit zien we aan het toenemend verkrijgen van ISO-normeringen enerzijds maar ook in mogelijke keuzes van gebouwen die -anders dan de voorheen klassieke ziekenhuis gebouwen- ook geschikt zijn voor meerdere doelen. Nieuwbouw betekent ook dat er met minder energiekosten (tot 35%) zorg geleverd kan worden.
Sinds 2006 is het bekostigingssysteem van zorg in Nederland aangepast. Zorgverzekeraars kunnen patiënten niet weigeren en ontvangen, afhankelijk van bestaande co-morbiditeit, een extra vergoeding uit het risicovereveningsfonds. De AWBZ is uitgekleed en gemeenten hebben thans een regiefunctie gekregen in vorm van de WMO. Thuiszorg valt hieronder.
Voor het uitvoeren van zorg aan de toenemend ouder wordende populatie zijn mensen nodig. De totale beroepsbevolking neem af; was in 2009 nog 68% beschikbaar voor werk, mogelijk is dit in 2030 gedaald tot 56%; dit kan een tekort van 450.000 werknemers in de zorg betekenen. Een mogelijke optie is het inhuren van personeel uit buitenland.
Zorg inrichten op een goedkopere plek dicht bij de patiënt/klant kan besparing opleveren; ketenzorg kan dit mogelijk maken. Door invoering van het DBC-zorgproduct (2003) hoopte men besparingen op te leveren. 

 

Effecten van aanpassingen en invloeden van demografie sinds 1998 zijn zichtbaar in de onderstaande figuur (https://digitaal.scp.nl/publiekvoorzien/zorg-en-ondersteuning/#figLz3).

  

Na 2014 lijkt overigens wel -kortdurend- een stabilisatie in uitgaven op te treden…

Ziekenhuizen fuseren, het aantal ziekenhuislocaties neemt af. Waren er in 2010 nog 137 locaties en 83 buitenpolis van 91 ziekenhuis organisaties, anno 2018 daalde het aantal locaties naar 120, waren er 134 buitenpolis van 79 organisaties. 
In onderstaande figuur staan de gegevens van het RIVM anno 2019. (https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekenhuiszorg/regionaal-internationaal/bereikbaarheid#node-reistijd-minuten-naar-dichtstbijzijnde-ziekenhuis
Het betreft in totaal 109 locaties ziekenhuizen. Er wordt een norm gehanteerd van 30 minuten per auto, dit wordt in 99% van de getallen gehaald. In de figuur is de locatie ETZ-Waalwijk opgenomen als blauwe stip (algemeen ziekenhuis).

De rekening van de zorg zal toenemen. Voor een volwassene zullen de gemiddelde kosten van €3920,- in 2010 stijgen naar mogelijk €6300 in 2020. Gezondheid is toenemend een teken van welvaart. Opvallend genoeg betalen Nederlanders de laagste eigen bijdrage voor deze welvaart in de EU. 

 

Zorg 2025: acute zorg.
Gedefinieerd als 112 zorg en huisartsen post. Adequate 112 zorg vereist een adequate ambulance aanrij tijd. Er zijn geen aanwijzingen dat hierin veranderingen aankomen. Locaties van zorg op dit moment zijn het Jeroen Bosch ZH (JBZ), locatie TweeSteden van het ETZ voor acute hartzorg en de locatie Elisabeth voor alle overige zorg. Mogelijk is alle acute zorg van het ETZ in 2025 al gepositioneerd in het Elisabeth. Dit kan betekenen dat de acute zorg puur op basis van aanrij tijd van ambulances toenemend zal verplaatsen richting het JBZ.
Huisartsenzorg staat anno 2020 in Waalwijk onder druk. Met de toekomstige geplande huisvesting van de huisartsenpost op locatie Elisabeth Zuid zou voor inwoners van de gemeente Waalwijk een te grote inspanning worden gevraagd. De regio verdient een adequate voorziening zowel tijdens als buiten kantooruren.

Zorg 2025: semi-acute zorg.
Snelle toegang bij de huisarts en de belangrijkste specialisten van het ziekenhuis. Gedacht kan worden aan te leveren zorg binnen 2-3 dagen. Voor de huisartsenzorg is dit haalbaar. 
De locatie Waalwijk zou voor semi-acute zorg van poortspecialismen overdag beschikbaar moeten zijn. Dit zijn de specialismen waarnaar patienten in eerste instantie worden verwezen (Chirurgie, Gynaecologie, Interne Geneeskunde, KNO, Kindergeneeskunde en Neurologie). Gezien het toenemend aantal senioren  is poliklinische aanwezigheid van de Geriatrie noodzakelijk.

Zorg 2025: chronische zorg.
De mobiliteit van de inwoners van Waalwijk gecombineerd met de hulpvraag en de frequentie van het aantal bezoeken per behandelingstraject kunnen gebruikt worden als onderbouwing voor de rechtvaardiging van een specifiek specialisme ‘in de buurt’. Specialismen waar patiënten met regelmaat op spreekuur komen dienen per definitie in Waalwijk aanwezig te zijn, we denken hierbij aan (eventueel verpleegkundig specialistische invulling van) de interne geneeskunde, oogheelkunde (frequente injecties), geriatrie, orthopedie, urologie, MDL, cardiologie, dermatologie, kindergeneeskunde, longziekten, revalidatie en reumatologie. Het is belangrijk de noodzaak van aanwezigheid van behandelmogelijkheid van simpele poliklinische behandelingen in de locatie ETZ-Waalwijk te garanderen. 
Veel  chronische zorg kan in de vorm van ketenzorg worden georganiseerd. Het is toenemend belangrijk om meer te denken in zorgstraten/ketens dan in specifieke specialistische zorg. De locatie Waalwijk is zeer geschikt voor een dergelijk invulling. 
Juist ook wanneer in de nabije toekomst wordt gekozen voor een andere -nieuwe- locatie kan hier in een slag worden gemaakt. Naast duurzaamheid en energiezuinigheid van het gebouw kunnen zorgvoorzieningen worden gecreëerd -liefst multidisciplinair mogelijk met participatie van huisarts- rondom COPD, Diabetes, CVRM en mogelijk veel meer specifieke chronische zorg. 

Mogelijkheden van diagnostiek:
Onderzoek naar Lab en urine is goed geregeld met diverse buiten het ziekenhuis gelegen afname posten. Het lijkt aannemelijk dat hierin geen grote veranderingen plaatsvinden, zorg geschiedt alom naar tevredenheid, mogelijk kan het aantal posten iets afnemen. Op de locatie van het ETZ in Waalwijk zal een dergelijke faciliteit aanwezig moeten zijn.
Beeldvormend en functieonderzoek kan regionaal via het huisartsen laboratorium worden aangevraagd, meer complexe aanvragen zoals een fiets test of CT onderzoek zal door het ziekenhuis worden uitgevoerd. Een CT voorziening op de ETZ-locatie in Waalwijk zal het aanbod van zorg kunnen vergroten; met name denken we hierbij aan de Geriatrie.

 

Conclusie en aanbeveling:

1)     De conclusie kan niet anders zijn dan dat er een Huisartsenpost in Waalwijk aanwezig dient te zijn buiten kantooruren.  Opheffen van de huisartsenpost in Waalwijk is ontoelaatbaar in de groeigemeente die Waalwijk is. De acute zorgverlening komt hierdoor in het geding.

2)     In Waalwijk zal beschikbaarheid van in ieder geval de poortspecialismen alsook de Geriatrie nodig zijn voor garanderen van semi-acute zorg. Volwaardige poliklinische zorg op ETZ locatie Waalwijk is dringend gewenst en terecht een speerpunt van het ETZ bestuur.

3)     Noodzakelijk is de aanwezigheid van behandelmogelijkheid van laagcomplexe  poliklinische behandelingen in de locatie ETZ-Waalwijk te garanderen. 

4)     Voor meest gangbare diagnostiek waaronder ook CT onderzoek moet men in Waalwijk terecht kunnen als garantie voor de benodigde poliklinische zorg.

 

 

Literatuur:
1) Diagnose 2025, Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg.
Philip J. Idenburg, Michael van Schaik. 2010
ISBN: 978 90 5594 735 5 

 

 

23. feb, 2020

Donderdag 20 Februari 2020 vond in de Raadzaal van het Gemeentehuis een debat plaats tussen het College, de Raad en Stichting ZoZW. Daaruit bleek dat de Gemeente, aansluitend op de doelstellingen van de Stichting, in overleg is met het ETZ-bestuur inzake de situatie die gaat ontstaan na de voorgenomen centralisatie in Tilburg Zuid. De Gemeente ziet de ernst van de situatie in en tracht in goed overleg met verschillende partijen en onze Stichting, goede Zorg te waarborgen. Daarbij gaat het niet alleen over de invulling van het ETZ Waalwijk maar ook over o.a. de aansluiting op de 1e lijns zorg, de geriatrie en dagbehandeling. De Stichting gaat nu in gesprek met relevante partners en partijen zoals de Schakelring en de verzekeraars.

7. feb, 2020

Stichting ‘Zorgen om onze Zorg’ Waalwijk is een stichting die zich inzet voor het behoud van goede Gezondheidszorg in Waalwijk in relatie tot de toekomst van het ETZ Waalwijk.

Aansluitend op de voorlopige plannen van het ETZ bestuur om locatie Waalwijk vóór 2025 grotendeels te ontmantelen, zet de stichting zich actief in om zoveel mogelijk werkzame zorgfaciliteiten te behouden. Een petitie hierover werd door 2516 inwoners ondertekend. Daarin spelen de invulling van het beddenhuis en het gebruik van de huidige poliklinieken belangrijke rollen. Het behoud van een volwaardige poliklinieken met diagnostische faciliteiten is van essentieel belang. Al de gewenste en afgesproken specialismen zijn daarbij noodzaak.  Het voortbestaan van de Huisartsenpost in Waalwijk hoort hier tevens bij zodat de beschikbaarheid van Zorg in Waalwijk ten alle tijden gewaarborgd blijft. Waalwijk groeit en heeft daarnaast te maken met een serieus toestroom van arbeidsmigranten. Ook díe doelgroep wordt in onze beschouwing meegenomen. 

De stichting stelt zich niet op als een actiegroep maar als een partner voor alle relevante partijen zoals het ETZ Bestuur, de Gemeente Waalwijk, de Schakelring en de verzekeraars om de doelstellingen werkzaam en haalbaar te benaderen.

Het Zorg-welzijn van alle inwoners van Waalwijk vormt het centrale doel waarbij extra aandacht is gevestigd op de ouderen en de kwetsbare groepen die serieus grote hinder ondervinden van de ‘verhuizing’ naar ETZ Tilburg Zuid. (vervoer – afstand – ondersteuning)

Extra aandacht heeft ook de 1e lijnzorg en de functies daarbij van en vanuit de huisartsenpraktijken. 

De Gemeente Waalwijk en Lokale Politiek spelen in het geheel een belangrijke rol en wordt beschouwd als een belangrijke partner in het geheel. Zij heeft in het kader van de wettelijke zorgplicht een speciale en politieke verantwoordelijkheid ten opzichte van Welzijn, Zorg, Leefbaarheid en Veiligheid en zijn daarop aan te spreken. 

 

Dat is de reden waarom de Stichting ZoZW op donderdag 20 Februari a.s. om 19.30 u. een open forumdiscussie aangaat met de Gemeenteraad. Iedereen is daarbij welkom, hetzij als gesprekspartner dan wel als toehoorder. Wil je meepraten; laat het weten, wil je luisteren; kom dan langs!

De stichting hoopt op een grote opkomst van mensen met een betrokkenheid bij de Zorg in Waalwijk en de toekomst van het ETZ Waalwijk in het bijzonder.

Laat de Gemeente duidelijk krijgen dat we voor de Zorg willen: dichtbij wat kan ( in ETZ Waalwijk) en veraf wat moet ( gespecialiseerde zorg en opnames in ETZ Elisabeth ) Toegespitst bv op ouderen: herstelwens voor de poli Geriatrie en Revalidatie. En behoud van het beddenhuis met daarin bedden voor Revalidatie, Eerste Lijn en patiënten die uit onze regio die uitbehandeld zijn in ETZ Elisabeth en nog niet naar huis kunnen, wachtend op verdere zorg elders.

 

WELKOM op donderdag 20 februari, om 19.30 u., op het Gemeentehuis !